Tonight the Jewish people mourn the destruction of our two holy  Temples in Jerusalem. / Esta noche el pueblo judío llora por la destrucción de nuestros dos santos templos en Jerusalem.

שבירושלים.

שער טיטוס שבתמונה, שנבנה לפני למעלה מ-2,000 שנה ומוצב במרכז רומא, הוקם על ידי הרומאים כדי לחגוג את ניצחונם על היהודים.

התבליט שבשער מתאר את החיילים הרומיים הנושאים שלל מבית המקדש שחרב – לרבות את מנורת המקדש, שהפכה לסמל של מדינת ישראל.

שער זה הוא עדות נוספת לקשר ההיסטורי העמוק של העם היהודי לירושלים בירתנו הנצחית. סיפורו מעיד גם על עוצמת הרוח של עמנו, שאחרי אלפיים שנות גלות חזר לארצו והקים בה מחדש את מדינתו.

 

 
Tonight the Jewish people mourn the destruction of our two holy  Temples in Jerusalem.
Esta noche el pueblo judío llora por la destrucción de nuestros dos santos templos en Jerusalem.

The Arch of Titus, pictured here, was erected in central Rome nearly 2,000 years ago. It was built by the Romans to celebrate their victory over the Jews.

El Arco de Tito, representado aquí, fue erigido en el centro de Roma, hace casi 2.000 años. Fue construido por los romanos para celebrar su victoria sobre los judíos.

The image etched into the arch depicts Roman soldiers carrying the booty of the destroyed Temple, including the Menorah, which became the symbol of the state of Israel.

La imagen grabada en el arco representa a los soldados romanos que llevaban el botín del Templo destruido, incluida la Menorah, que se convirtió en el símbolo del Estado de Israel.

This arch is yet more proof of the deep historical connection between the Jewish people and Jerusalem, our eternal capital.

Este arco es  más aún, prueba de la profunda conexión histórica entre el pueblo judío y Jerusalem, nuestra capital eterna.

This story is also a testament to the spiritual power of our nation. After 2,000 years of exile, we returned to our land to build our state anew

Esta historia es también un testimonio del poder espiritual de nuestra Nación. Después de 2.000 años de exilio, regresamos a nuestra tierra para reconstruir nuestro Estado.

https://www.facebook.com/Netanyahu/

Reflexión:

Información tomada del Facebook del primer Ministro Benjamín Netanyahu

 

 

 

‘United Jerusalem Law’ passes first reading /La  ley de Jerusalem unida,  pasa la primera lectura

Fecha: 26/07/17 21:29

‘United Jerusalem Law’ passes first reading

La  ley de Jerusalem unida,  pasa la primera lectura

‘The State of Israel will not allow the establishment of a Palestinian state whose capital is eastern Jerusalem.’

“El Estado de Israel no permitirá el establecimiento de un estado palestino cuya capital sea Jerusalén oriental”.

The Knesset approved this evening, Wednesday, in its first reading, the “United Jerusalem Law” spearheaded by Jewish Home party Chairman Naftali Bennett and Jewish Home MK Shuli Moalem-Refaeli.

La Knesset aprobó esta noche, miércoles, en su primera lectura, la “Ley de Jerusalén Unida” encabezada por el presidente del partido judío Naftali Bennett y el Hogar Judío MK Shuli Moalem-Refaeli.

The Bill seeks to require an 80-MK supermajority for any division of Jerusalem in future peace agreements.

El proyecto de ley busca exigir una supermajoridad de 80 millones de dólares para cualquier división de Jerusalén en futuros acuerdos de paz.

Now, the Bill goes to the Knesset Constitution, Law, and Justice Committee in preparation for mandatory second and third readings.

Ahora, el proyecto de ley va a la Constitución de la Knesset, la Ley y el Comité de Justicia, en preparación para la segunda y tercera lecturas obligatorias.

Bennett praised the development this evening, claiming that the Law’s passage will knock down any possibility of Jerusalem being divided again. “The capital city was twice saved from the tragedy of division led by [former Prime Ministers] Ehud Olmert and Ehud Barak, who held temporary majorities in the Knesset. This [scenario] is done for. The United Jerusalem Law, which passed its first reading today, will prevent any possibility of Jerusalem being divided.

”Bennett elogió el desarrollo de esta noche, alegando que el pasaje de la Ley derribará cualquier posibilidad de que Jerusalén se divida de nuevo. “La capital se salvó dos veces de la tragedia de la división liderada por [los ex primeros ministros] Ehud Olmert y Ehud Barak, que tenían mayorías temporales en la Knesset. Este [escenario] se hace para. La Ley de Jerusalén Unida, que aprobó su primera lectura hoy, evitará cualquier posibilidad de que Jerusalén esté dividida “.

“Unity around the United Jerusalem Law will strengthen our standing in the world and prevent future pressures on Israel.”

“La unidad alrededor de la Ley de Jerusalén Unida fortalecerá nuestra posición en el mundo y evitará futuras presiones sobre Israel”.

MK Moalem-Refaeli added that the Law is necessary in order to guard against threats to the unity of Jerusalem that are not immediately foreseeable.

MK Moalem-Refaeli agregó que la Ley es necesaria para protegerse contra las amenazas a la unidad de Jerusalén que no son inmediatamente previsibles.

“In accordance with past experience, and in light of the current coalition makeup, it is incumbent on us to protect Jerusalem from future possible processes. Even if there is no threat to a united Jerusalem in the foreseeable future, past experience has shown that there can be surprises.

“De acuerdo con la experiencia pasada, y a la luz de la composición actual de la coalición, nos incumbe proteger Jerusalén de futuros  posibles procesos. Incluso, si no hay amenaza para una Jerusalén unida en un futuro previsible, la experiencia pasada ha demostrado que puede haber sorpresas.

“This law has a clear message: The State of Israel will not allow the establishment of a Palestinian state whose capital is eastern Jerusalem,” she said.

“Esta ley tiene un mensaje claro: el Estado de Israel no permitirá el establecimiento de un estado palestino cuya capital es Jerusalén oriental”, dijo.

Fuente:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/233037

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/231125

Reflexión

Todos expectantes esperamos este momento:

Israel

Estado – Nación del pueblo judío

El Estado Judío: Nación jurídica y políticamente organizada dentro de su propio territorio,…

La Nación Judía: Que reside dentro de su espacio geográfico,…Comparten antepasados, costumbres y tradiciones,…

Soberanía: Potestad que tiene el Estado Judío, de hacer que, dentro de su territorio impere sus leyes y decisiones de su gobierno, en el plano jurídico, político y económico.

EL DEBERES DEL ESTADO-NACIÓN DE ISRAEL: 

  • DEFENDER LA SOBERANÍA NACIONAL
  • PROTEGER A LA POBLACIÓN DE LAS AMENAZA CONTRA SU SEGURIDAD,…

Capital de Israel: Jerusalem

Idioma: Hebreo

Himno Nacional Israelí: Hatikva

Bandera de Israelí / דגל ישראל :  Azul y Blanco con la Estrella de David.

Isaías 66 (5) Escucha la palabra del Eterno, vosotros que tembláis ante Su palabra. Vuestros hermanos que os odian, que os arrojaron por Mi Nombre, han dicho:”Sea glorificado el Eterno, para que veamos vuestro alborozo”, pero serán avergonzados. (6) ¡Escuchad! Hay un tumulto en la ciudad. ¡Escuchad! Viene del templo. ¡Escuchad! El Eterno castiga a Sus enemigos. (7) Antes de que ella diera a luz, antes de que le vinieran sus dolores, parió un hijo varón. (8) ¿Quién ha oído jamás tal cosa? ¿Quién a visto una cosa así? ¡Nace una tierra en un día? ¿Nace una nación súbitamente? Porque tan pronto como Sión tuvo sus dolores del parto, dio a luz sus hijos. (9) ¿Acaso traeré al punto de nacer y no parir?. Dice el Eterno. ¿Acaso Yo, que hago dar a luz, he de cerrar la matriz?, dice el Eterno.

Israeli cabinet decides to remove metal detectors from Temple Mount / El gabinete israelí decide retirar los detectores de metales del Monte del Templo

New security measures at holy site to include ‘advanced technologies,’ cost NIS 100 million.

Las nuevas medidas de seguridad en el lugar sagrado para incluir “tecnologías avanzadas”, costaron NIS 100 millones.

Move comes hours after Israel, Jordan end tense stand-off, agree on safe passage of Israeli guard wounded in stabbing incident at Amman embassy that saw him kill his attacker and Jordanian national.

El movimiento viene horas después de que la tensión Israel – Jordania, terminara con  el acuerdo del pase seguro del guardia israelí, herido de unas puñaladas, en un incidente en la embajada de Ammán, quienes lo vieron matar a su atacante, de nacionalidad  jordana.

Israel ministers overnight Tuesday decided that the metal detectors set up outside the Temple Mount in Jerusalem — in the wake of a terror attack at the holy site in which two Israeli police officers were killed — would be removed, and replaced with security measures based on “advanced technologies.”

Los ministros israelíes determinaron el martes que los detectores de metales instalados fuera del Monte del Templo en Jerusalén, a raíz de un ataque terrorista en el lugar sagrado donde murieron dos agentes de policía israelíes, serían removidos y reemplazados por medidas de seguridad basadas en ” Tecnologías avanzadas.”

The Prime Minister’s Office said the security cabinet “accepted the recommendation of all of the security bodies to incorporate security measures based on advanced technologies (‘smart checks’) and other measures instead of metal detectors in order to ensure the security of visitors and worshippers in the Old City and on the Temple Mount.”

La Oficina del Primer Ministro dijo que el gabinete de seguridad “aceptó la recomendación de todos los organismos de seguridad, de incorporar medidas de seguridad basadas en tecnologías avanzadas (” cheques inteligentes “) y otras medidas en lugar de detectores de metales, para garantizar la seguridad de los visitantes La Ciudad Antigua  y el Monte del Templo “.

Israeli media reported earlier Monday that high-resolution cameras capable of detecting hidden objects would be the alternative.

La prensa israelí informó el lunes, que las cámaras de alta resolución, capaces de detectar objetos ocultos, serían la alternativa.

The Prime Minister’s Office said the implementation of the plan would take up to six months and that a budget of up to NIS 100 million was allocated for the measures, based on a plan to be presented by the Public Security Ministry.

La Oficina del Primer Ministro dijo que la implementación del plan tomaría hasta seis meses y que se asignó un presupuesto de hasta NIS 100 millones para las medidas, basado en un plan que será presentado por el Ministerio de Seguridad Pública.

The government said police units would meanwhile be reinforced in and around the site as necessary to ensure security. Earlier Monday Associated Press footage showed heavy machinery and workers heading to the entrance of the site.

El gobierno dijo que las unidades de policía serían reforzadas dentro y alrededor del sitio como necesario para garantizar la seguridad. El lunes temprano, Associated Press mostró imágenes de maquinaria pesada y trabajadores que se dirigían a la entrada del sitio.

As word spread of the decision, a few hundred Palestinians gathered to celebrate at Lions Gate, near an entrance to the Temple Mount. One person set off a firework, prompting Israeli police to raid and disperse them using sound grenades. Israeli media reported clashes between the Palestinians and police.

A medida que se difundió la decisión, unos cientos de palestinos se reunieron para celebrar en la Puerta de los Leones, cerca de una entrada al Monte del Templo. Una persona disparó un fuego artificial, lo que llevó a la policía israelí a atacar y dispersarlos usando granadas de sonido. La prensa israelí, informó de enfrentamientos entre los palestinos y la policía.

The cabinet decision came hours after Israel and Jordan ended a diplomatic stand-off over the return of Israeli embassy staff from Amman following an attack Sunday at the mission in which two Jordanian nationals were killed, including an assailant.

La decisión del gabinete se produjo horas después de que Israel y Jordania pusieron fin a un enfrentamiento diplomático, sobre el regreso del personal de la embajada israelí de Ammán, tras un ataque el domingo en la misión en la que murieron dos ciudadanos jordanos, incluido un agresor.

The metal detectors were set up by Israel following a July 14 attack in which three Arab Israeli assailants killed two Israeli Druze officers just outside the Temple Mount, having stashed their weapons at the holy site beforehand and having emerged from it to carry out the attack. In a rare move, Israel briefly shut the site and re-opened it with new security arrangements in place. The implementation of the measures set off daily unrest and clashes between Palestinian rioters and Israeli police in and around East Jerusalem and the West Bank.

Los detectores de metales fueron instalados por Israel después de un ataque del 14 de julio en el que tres asaltantes árabes israelíes mataron a dos oficiales drusos israelíes en las afueras del Monte del Templo, habiendo arrastrado sus armas en el sitio sagrado de antemano y habiendo salido de él para llevar a cabo el ataque. En un movimiento raro, Israel cerró brevemente el sitio y lo reabrió con nuevos arreglos de seguridad en su lugar. La implementación de las medidas desencadenó disturbios diarios y enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía israelí en y alrededor de Jerusalén Este y Cisjordania.

The violence came to a head Friday after midday prayers as three Palestinian protesters were killed in violent riots against security forces. Another two died in clashes on Saturday.

La violencia llegó a su punto culminante después de las oraciones del mediodía, cuando tres manifestantes palestinos murieron en violentos disturbios contra las fuerzas de seguridad. Otros dos murieron en enfrentamientos el sábado.

Late on Friday, a Palestinian terrorist stabbed to death three members of the Salomon family at their Shabbat table in the West Bank settlement of Halamish, as others, including children, rushed to hide. He was shot and wounded by an off-duty soldier who lives nearby.

A finales del viernes, un terrorista palestino apuñaló a muerte a tres miembros de la familia Salomon en su mesa de Shabat, en el asentamiento de Halamish en Cisjordania, mientras otros, incluidos niños, se apresuraban a esconderse. Fue herido de bala y herido por un soldado fuera de servicio que vive cerca.

The cabinet decision to remove the metal detectors came shortly after Israel and Jordan came to an agreement regarding the safe return of an Israeli security guard injured in a stabbing attack at the Israeli embassy in Amman on Sunday.

La decisión del gabinete, de retirar los detectores de metales, se produjo poco después de que Israel y Jordania llegaran a un acuerdo sobre el regreso seguro de un guardia de seguridad israelí herido, atacado a puñaladas en la embajada israelí en Ammán el domingo.

The incident caused a diplomatic flare-up between the two countries, as the guard killed his attacker and another Jordanian national. Jordanian authorities had initially sought to interrogate the guard over the incident, while Israel refused to hand him over, in what devolved into a tense standoff.

El incidente causó un estallido diplomático entre los dos países, ya que el guardia mató a su atacante y a otro de nacionalidad jordana. Las autoridades jordanas habían intentado inicialmente interrogar a la guardia sobre el incidente, mientras que Israel se negó a entregarlo, en lo que se convirtió en un tenso enfrentamiento.

In a statement Tuesday, Prime Minister Benjamin Netanyahu thanked US President Donald Trump for “directing [senior adviser and son-in-law] Jared Kushner and dispatching Jason Greenblatt to help with our efforts to bring the Israeli embassy staff home quickly. I thank King Abdullah [II] as well for our close cooperation.”

En un comunicado emitido el martes, el primer ministro Benjamin Netanyahu agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por “enviar a Jared Kushner, (asesor y yerno), y enviar a Jason Greenblatt para ayudar con nuestros esfuerzos para llevar a la embajada israelí a casa rápidamente. Agradezco también al Rey Abdullah [II] por nuestra estrecha cooperación “.

Greenblatt had arrived in Israel earlier for talks over the crisis.

Greenblatt había llegado antes a Israel para conversar sobre la crisis.

The guard and other Israeli embassy staff, including the ambassador, Einat Schlein, crossed from Jordan back into Israel late Monday.

El guardia y otro personal de la embajada israelí, incluido el embajador Einat Schlein, cruzaron de regreso de Jordania,  ha Israel, el lunes.

In the hours before the embassy staff returned, Netanyahu spoke by phone with the Jordanian monarch who reportedly demanded the removal on the metal detectors at the Temple Mount, which houses the Al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock, and is administered by a Jordanian-controlled Islamic trust.

En las horas antes de que el personal de la embajada volviera, Netanyahu habló por teléfono con el monarca jordano que demandó la remoción de los detectores de metal en el Monte del Templo, que alberga la Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca. Confianza islámica controlada por Jordania.

The Temple Mount is the holiest site in Judaism and is revered as the site of the biblical temples. It is also the third-holiest site in Islam, after Mecca and Medina, and is known to Muslims as the Haram al-Sharif. Under an arrangement in place since Israel emerged victorious in the Six Day War in 1967, non-Muslims are allowed access to the site but are forbidden to pray there. Under this status quo, Israel is responsible for security at the site while the Jordanian trust — the Waqf — administers it.

El Monte del Templo es el sitio más sagrado en el Judaísmo y es venerado como el sitio de los templos bíblicos. También es el tercer lugar más sagrado en el Islam, después de La Meca y Medina, y es conocido por los musulmanes como el Haram al-Sharif. Bajo un arreglo en el lugar desde que Israel salió victorioso en la Guerra de los Seis Días en 1967, a los no musulmanes se les permite el acceso al sitio, pero se les prohíbe orar allí. Bajo este status quo, Israel es responsable de la seguridad en el sitio mientras que la confianza jordana – el Waqf – lo administra.

Jordan had been highly critical of the placement of metal detectors at the site, as have the Palestinians who alleged the security measures were a bid by Israel to assert control over the Temple Mount and thus a change to the status quo — a charge Israel has repeatedly denied.

Jordania ha sido muy crítico con la colocación de detectores de metales en el sitio, al igual que los palestinos que alegaron que, las medidas de seguridad eran una oferta por parte de Israel para asegurar el control sobre el Monte del Templo,  Israel repetidamente lo ha negado.

The Prime Minister’s Office had earlier denied a Channel 2 report that Amman had demanded the metal detectors be removed as a condition for securing the passage of the Israeli security guard.

La Oficina del Primer Ministro había negado anteriormente un informe del Canal 2 de que Ammán había pedido que los detectores de metal fueran removidos como condición para asegurar el paso del guardia de seguridad israelí.

Fuente:

http://www.timesofisrael.com/israel-to-remove-metal-detectors-from-temple-mount/

 

Terror at Halamish: When a family’s Shabbat celebration turned into a bloody massacre /Terror en Halamish: Cuando la celebración de Shabbat de una familia, se convirtió en una matanza sangrienta

The victims were celebrating the birth of a grandson when the Palestinian terrorist entered their home armed with a large knife and stabbed to death a father and his two adult children

Las víctimas celebraban el nacimiento de un nieto, cuando el terrorista palestino, entró en su casa armado con un cuchillo grande y apuñaló a muerte a un padre ya sus dos hijos adultos.

The family had gathered for a Friday night Shabbat dinner to celebrate the birth that morning of a grandchild.

La familia se había reunido para una cena de Shabat el viernes por la noche para celebrar el nacimiento esa mañana de un nieto.

The Shabbat table was covered with a bright white tablecloth, laden with snacks, bottles of cola and an unopened bottle of whiskey.

La mesa de Shabat estaba cubierta con un mantel blanco brillante, cargado con aperitivos, botellas de cola y una botella de whisky sin abrir.

They were waiting for other guests to arrive, the door of their home at the settlement of Halamish apparently open.

Estaban esperando a que llegaran otros huéspedes, la puerta de su casa en el asentamiento de Halamish aparentemente abierto.

Instead, a 19-year old Palestinian, Omar al-Abed, from a nearby village, burst in armed with a large knife and began stabbing the members of the family. There were apparently 10 people in the house when he entered.

En el lugar, un palestino de 19 años, Omar al-Abed, de un pueblo cercano, entro armado con un cuchillo grande y comenzó a apuñalar a los miembros de la familia. Aparentemente había 10 personas en la casa, cuando entró.

He killed the grandfather of the family, Yosef Salomon, 70, his daughter Chaya Salomon, 46, and son Elad Salomon, 36.

Mató al abuelo de la familia, Yosef Salomon, de 70 años, su hija Chaya Salomon, de 46 años, y su hijo Elad Salomon, de 36 años.

His wife Tova, 68, was seriously wounded and taken to the Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem where she underwent surgery on Saturday morning. When she came out, she was given the bitter news — her husband and two of their children were dead.

Su esposa, Tova, de 68 años, fue herida de gravedad y llevada al Centro Médico Shaare Zedek en Jerusalén, donde fue sometida a una operación el sábado por la mañana. Cuando salió, le dieron la amarga noticia: su marido y dos de sus hijos estaban muertos.

The couple are survived by three other children; it was the youngest who wife had given birth to the new grandchild that morning.

La pareja es sobrevivida por otros tres niños; Era el más pequeño, que la esposa había dado a luz, el nuevo nieto, esa mañana.

As Abed continued to stab the victims, the slain son’s wife managed to rush several small children to a nearby room and lock the door. She called the police and screamed for help.

Mientras Abed seguía apuñalando a las víctimas, la esposa del hijo asesinado logró llevar a varios niños a una habitación cercana y cerrar la puerta. Llamó a la policía y gritó pidiendo ayuda.

A neighbor, who serves in an elite IDF unit, heard the cries and rushed over, shooting the terrorist through the window of the house.

Un vecino, que sirve en una unidad de la élite IDF, oyó los gritos y se precipitó, disparando al terrorista a través de la ventana de la casa.

Identified only as Sgt. A., from the IDF’s elite canine special forces unit, the soldier said he heard the screams of the victims, ran to the window of the house and shot and wounded the killer.

Identificado sólo como Sgt. A., de la unidad de fuerzas especiales de la élite canina de las FDI, el soldado dijo que oyó los gritos de las víctimas, corrió a la ventana de la casa y disparó y herido al asesino.

“I understood immediately what was happening — I saw the terrorist and shot him through the window,” he said, according to Channel 2 news.

“Comprendí inmediatamente lo que estaba sucediendo: vi al terrorista y le disparé por la ventana”, dijo, según la noticia del canal 2.

“I understood the situation thoroughly,” he repeated. “I shot into [the house] from outside. I didn’t think a lot. I acted immediately.”

“Comprendí bien la situación”, repitió. “Me tiro en la casa desde afuera. No pensé mucho. He actuado de inmediato.

The terrorist was wounded by the shooting. Some reports said that as medics tried to save the victims, he jumped up and tried to attack them, before being subdued again.

El terrorista fue herido por el tiroteo. Algunos informes dijeron que cuando los médicos trataron de salvar a las víctimas, se levantó y trató de atacarlos, antes de ser sometido nuevamente.

On Saturday afternoon Abed was released from hospital and handed over to the security services for questioning.

El sábado por la tarde, Abed fue liberado del hospital y entregado a los servicios de seguridad para ser interrogado.

Photographs released by the army showed the extent of the savage attack. Blood covered the entire floor of the living room and kitchen, staining one corner of the Shabbat tablecloth. Bloody footsteps led up the stairs and stained the walls. A couch and blanket were covered in blood.

Las fotografías publicadas por el ejército mostraban el alcance del ataque salvaje. La sangre cubrió todo el piso de la sala y la cocina, manchando una esquina del mantel Shabat. Pisadas sangrientas subieron las escaleras y mancharon las paredes. Un sofá y una manta estaban cubiertos de sangre.

Ze’ev Schneider, who was visiting Halamish for the weekend, told Israel Radio that his father was on his way to the family to join the celebrations when the community’s alarm system sounded. Local security told every one to lock their doors and windows as the army carried out searches for any further attackers.

Ze’ev Schneider, que visitaba Halamish durante el fin de semana, dijo a Radio Israel que su padre se dirigía a la familia para unirse a las celebraciones cuando sonó el sistema de alarma de la comunidad. La seguridad local les dijo a todos que cerrasen sus puertas y ventanas mientras el ejército llevaba a cabo búsquedas de nuevos atacantes.

Soldiers later went house to house in Halamish making sure that no one was missing.

Los soldados más tarde fueron de casa en casa en Halamish, asegurándose de que no faltara nadie.

An initial investigation after the incident showed that Abed had triggered an earlier alarm when he climbed over the fence of the settlement, but the alarm only went off in the community security control center. He managed to make into the house of his victims, some 150 meters from where he breached the fence, without being challenged.

Una investigación inicial después del incidente mostró que Abed había disparado una alarma anterior cuando subió la cerca del asentamiento, pero la alarma sólo se disparó en el centro de control de seguridad de la comunidad. Se las arregló para acercarse a la casa de sus víctimas, a unos 150 metros de donde rompió la valla, sin ser descubierto.

The IDF was investigating how he managed to walk the three kilometers (2 miles) from his village to Halamish without being detected, and why the first alarm, when he breached the fence, was not conveyed to the local security unit.

La FDI estaba investigando cómo logró caminar los tres kilómetros de su aldea a Halamish sin ser detectado, y por qué la primera alarma, cuando rompió la valla, no fue trasladada a la unidad de seguridad local.

The army said it appeared Abed had posted a Facebook post detailing his intention as he walked toward the community. He reportedly had a Quran with him. Before crossing the fence, he apparently performed some type of purification ritual, anticipating he would be killed. Empty water bottles were found at the site.

El ejército, dijo que parecía que Abed había publicado un post de Facebook detallando su intención mientras caminaba hacia la comunidad. Según los informes, tenía un Corán con él. Antes de cruzar la valla, aparentemente realizó algún tipo de ritual de purificación, anticipando que sería asesinado. Se encontraron botellas de agua, vacías, en el sitio.

In initial questioning, Abed said he bought the knife two days ago, wanting to commit a terror attack because of events surrounding the Temple Mount in Jerusalem.

En el interrogatorio inicial, Abed dijo que compró el cuchillo hace dos días, queriendo cometer un ataque terrorista debido a los acontecimientos que rodean el Monte del Templo en Jerusalén.

Meanwhile IDF forces early Saturday morning raided the home of Abed and arrested his brother.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes intervinieron  la casa de Abed el sábado por la mañana y arrestaron a su hermano.

Troops were searching the village of Kaubar for weaponry and suspects. They also mapped the Abed’s family home in preparation for its likely demolition. An army official told Ynet the 19-year-old terrorist’s parents were known to be affiliated with the Hamas terror group. Hamas hailed the attack late Friday as “heroic.”

Las tropas buscaban en el pueblo de Kaubar armas y sospechosos. También mapearon la casa de la familia de Abed en la preparación para su demolición probable. Un funcionario del ejército dijo a Ynet que los padres de los terroristas de 19 años eran afiliados con el grupo terrorista de Hamas. Hamas calificó el ataque del viernes como “heroico”.

Security forces have imposed a closure on Abed’s village, and only humanitarian cases were being allowed through as the operations inside continued.

Las fuerzas de seguridad han impuesto un cierre en la aldea de Abed, y sólo los casos humanitarios fueron permitidos a medida que las operaciones en el interior continuaron.

Abed’s brother Monir, 21, was arrested. Officials said they suspected Monir aided his brother in carrying out the attack. Security forces said they were looking for any additional suspects in the Halamish attack.

El hermano de Abed, Monir, de 21 años, fue arrestado. Funcionarios dijeron que sospechaban que Monir ayudó a su hermano a llevar a cabo el ataque. Las fuerzas de seguridad dijeron que estaban buscando sospechosos adicionales en el ataque Halamish.

Footage released by the military showed the early morning raid.

Las grabaciones publicadas por los militares mostraron la incursión de la madrugada.

Prime Minister Benjamin Netanyahu on Saturday night expressed his “deep sorrow” over the killings. “This was an act of terror perpetrated by a human animal, infused with abhorrent hatred,” the prime minister said in a statement, released minutes after the end of the Sabbath.

El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó el sábado “su profunda tristeza” por los asesinatos. “Este fue un acto de terror perpetrado por un animal humano, infundido con odio abominable”, dijo el primer ministro en un comunicado, publicado minutos después del final del sábado.

Defense Minister Avigdor Liberman on Saturday visited the site of the terror attack and said Israel was demanding that Palestinian Authority President Mahmoud Abbas promptly condemn the attack.

El ministro de Defensa, Avigdor Liberman, visitó el sábado el sitio del ataque terrorista y dijo que Israel estaba exigiendo que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, condene prontamente el ataque.

Abbas, he said, must issue “a clear condemnation of the massacre committed yesterday against an innocent family that posed a danger to no one, a terrible slaughter carried out during the family’s Shabbat dinner.”

Abbas, dijo, debe emitir “una clara condena a la masacre cometida ayer contra una familia inocente que no representaba un peligro para nadie, una terrible matanza llevada a cabo durante la cena de Shabat de la familia”.

Liberman was joined on his visit by IDF Chief of Staff Gadi Eisenkot, and the two were briefed on recent events by local military commanders.

Liberman fue acompañado en su visita por el Jefe de Gabinete de las Fuerzas de Defensa de Israel, Gadi Eisenkot, y los dos fueron informados sobre eventos recientes por comandantes militares locales.

After consulting with senior West Bank commanders, Liberman said the terrorist’s home would be demolished swiftly.

Después de consultar con altos comandantes de Cisjordania, Liberman dijo que la casa del terrorista sería demolida rápidamente.

The attack came after a day of heavy clashes between Palestinian protesters and Israeli police in and around Jerusalem over new security measures at the sensitive site.

El ataque se produjo después de un día de fuertes enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía israelí en Jerusalén y sus alrededores sobre nuevas medidas de seguridad en el sitio sensible.

Tensions have risen throughout the past week because of the new Israeli measures, which were introduced following an attack at the Temple Mount in which three Arab Israelis shot dead two policemen on July 14 with guns they had smuggled into the holy site.

Las tensiones han aumentado a lo largo de la semana pasada debido a las nuevas medidas israelíes, que fueron introducidas después de un ataque en el Monte del Templo, en el que tres árabes israelíes mataron a tiros a dos policías el 14 de julio con armas que habían contrabandeado al lugar sagrado.

The measures have included the installation of metal detectors at entrances to the site, which Palestinians reject since they view the move as Israel asserting further control over it. Israel insists, by contrast, that the security measures were necessitated by the July 14 terror attack.

Las medidas han incluido la instalación de detectores de metales en las entradas del sitio, que los palestinos rechazan desde que consideran la medida como Israel afirmando un mayor control sobre ella. Israel insiste, que por el contrario,  las medidas de seguridad fueron necesarias debido al ataque terrorista del 14 de julio.

Israel’s Ambassador to the United Nations Danny Danon on Friday called on the Security Council to condemn the terror attack in Halamish.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, pidió el viernes al Consejo de Seguridad que condene el ataque terrorista en Halamish.

“The Security Council must immediately condemn this despicable terror attack,” Danon said in a statement.

“El Consejo de Seguridad debe condenar inmediatamente este despreciable ataque terrorista”, dijo Danon en un comunicado.

He also called for international condemnation of the Palestinian Authority’s “hateful incitement” against Israel, saying the West Bank-based government was directly responsible for the deaths of the Israelis.

También pidió la condena internacional de la “incitación al odio” de la Autoridad Palestina contra Israel, diciendo que el gobierno de Cisjordania fue directamente responsable de la muerte de los israelíes.

In a statement, Secretary-General Antonio Guterres said he “deeply deplores” the death of Palestinian protesters, and called on all political, religious and community leaders “to help reduce tension.

”En una declaración, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que “deplora profundamente” la muerte de los manifestantes palestinos y pidió a todos los líderes políticos, religiosos y comunitarios “que ayuden a reducir la tensión”.

UN deputy spokesman Farhan Haq said Guterres also called for the killings of the Palestinians “to be fully investigated.

”El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo que Guterres también pidió que los asesinatos de los palestinos “se investiguen plenamente”.

Several hours later Guterres’s office released an additional statement in which the secretary-general “strongly condemned” the terror attack in Halamish.

Varias horas más tarde, la oficina de Guterres publicó una declaración adicional en la que el secretario general “condenó enérgicamente” el ataque terrorista en Halamish.

Fuente:

http://www.timesofisrael.com/terror-at-halamish-when-a-familys-shabbat-celebration-turned-into-a-bloody-massacre/

Names of Halamish terror attack victims released
Yosef Salomon, 70, and his children Haya Salomon, 46, and Elad Salomon, 35, were murdered by a 19-year-old Palestinian while they were celebrating the birth of a new grandson; grandmother Tovah, who was seriously wounded ‘remembers the entire incident.

Fuente:

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4992896,00.html

Shabat Shalom

Las mujeres judías en Israel y en las naciones, inician el Santo Shabat con el encendido de las velas.

Baruj atá Ado-nai, E-lo-he-nu Melej HaOlam asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu lehadlik ner shel Shabat.

Bendito eres, Oh Señor, Di-s nuestro, Rey del Universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste el encendido de las velas de Shabat.

Blessed are you, Adonai our God, Sovereign of the universe, who hallows us with mitzvot, commanding us to kindle the light of Shabbat.

Artículo:

https://ritasibbick.com/2017/07/14/shabbat-shalom-12/

Parasha Matot- Masei

Números 30 -36

 

Los israelíes deben seguir siendo judíos

La necesidad vital de la religión entre los judíos de la Diáspora, se necesita aún más para los judíos en Eretz Israel.

Por el Rebe de Lubavitch, Rabi Menajem Mendel Schneerson

Por la gracia de Di-s

9 Adar I, 5719

17 de febrero de 1959

Brooklyn, Nueva York

Su Excelencia Sr. David Ben-Gurion, Primer Ministro de Israel

Saludos:

(…) en Eretz Israel donde existe el peligro que crezca una nueva generación que lleve el nombre de Israel pero que esté completamente divorciada del pasado de nuestro pueblo y de sus valores eternos y esenciales. Y es más, que sea hostil a su perspectiva del mundo, a su cultura, y al contenido de su vida diaria; hostil a pesar del hecho que hablará hebreo, vivirá en la tierra de los Patriarcas, y expresará entusiasmo por la Biblia.

Para leer el artículo completo:

http://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/3731794/jewish/Los-israeles-deben-seguir-siendo-judos.htm

PARASHA PINJAS

25(10) Y le dijo el Eterno a Moisés: (11) “Fineas, hijo de Eleazar,  hijo de Aarón el sumo sacerdote ha aquietado Mi ira contra los hijos de Israel, pues no aniquilé a todos ellos con Mi celo. (12) Por lo tanto, he aquí que le doy (a Fineas) Mi pacto de paz; (13) Será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno, en reconocimiento de celo por su Dios y de su expiación por los hijos de Israel”. (14) Y el nombre del varón de Israel muerto con la midianita era Zimrí, hijo de Salú, jefe de la tribu de Simeón, (15) y el nombre de la mujer midianita era Cozbí, hija de Zur, un príncipe de Midián. (16) Y le dijo el Eterno a Moisés: (17) “Hostiliza  a los midianitas y cástigalos, (18) porque ellos fueron hostiles con vosotros mediante sus artimañas, al atraerlos a sus ídolos y a (sus mujeres como) Cozbí, hija de un príncipe de Midián que fue muerta el día  en que se desató la plaga a causa de Baal Peor.

26(1) Y ocurrió después de la plaga que el Eterno le dijo a Moisés y a Eleazar hijo de Aarón: (2) “Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de veinte años para arriba, por sus casas paternas. Se incluirá a todo el que empuñe arma”. (3) Moisés y Eleazar el sumo sacerdote hablaron con ellos en los llanos de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó y dijeron (4) “Censad a la gente de veinte años para arriba, como el Eterno le ordenó a Moisés. Incluid a todos los hijos de Israel liberados de la tierra de Egipto, capaces de empañar un arma”. (5) Linaje de Rubén, el primogénito de Israel: Sus hijos: Enoc, que dio origen a la familia de los enoquitas; Falú, a la familia de los faluitas; (6) Hezrón, a la familia de los esronitas y Carmi, a la familia de los carmitas. (7) las familias de los  de rubenitas sumaron cuarenta y tres mil setecientos treinta almas. (8) El hijo de Falú: Eliab. (9) Hijos de Eliab: Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abimarán fueron, junto a Coré, los amotinados contra Moisés y Aarón, o sea contra el Eterno, (10) y resultaron castigados al abrirse la tierra que los tragó, devorando en la ocasión el fuego a doscientos cincuenta hombres. (11) Pero los hijos de Coré no murieron. (12) Linaje de Simeón. Sus Hijos: Nemuel, que dio origen a la familia de los nemuelitas; Jamin, a la familia de los jaminitas; Jaquín a la familia de los jaquinitas; (13) Zerá, a la familia de los zeraítas; Saúl, a la familia de los saulitas. (14) Las familias simeonitas sumaron veintidós mil doscientas almas. (15) Linaje de Gad. Sus Hijos: Zefón, que dio origen a la familia de los uñitas; (16) Ozni, a la familia de los oznitas; Eri, a la familia de los arelitas; (17) Arod, a la familia de los aroditas; Areli, a la familia de los arelitas. (18) Las familias de los hijos de Gad sumaron cuarenta mil quinientas almas. (19) Linaje de Judá:Er y Onán, que murieron en la tierra de Canaán; (20) Sela, que dio origen a la familia de los selitas; fares, a la familia de los faresitas y Zera, a la familia de loszeritas. (21) Y fueron los hijos de Fares: Hezrón, que dio origen a la familia de los hezronitas y Hamul, a la familia de los hamulitas. (22) de la familia de los hijos de Judá, se contarón setenta y seis mil quinientas almas. (23) Linaje de Isacar: Tola, que dio origen a la familia de los tolaítas; Fúa, a la familia de los puitas; (24) Jasub, a la familia de los jasubitas; Simrón (Shimrón), a la familia de los simronitas. (25) De las familias de los hijos de Isacar se contaron setenta y cuatro mil trescientos. (26) Linaje de Zabulón (Z’vulún): Sared (Séred), que  dio origen a la familia de los sareditas; Elón, a la familia de los elonitas; Jailel (Yajl’el), a la familia de los jailelitas. (27) De las familias zabulonitas, se contaron sesenta mil quinientos. (28) Linaje de José (Yosef). Sus hijos: (Manashe) y Efraín (Efrayim). (29) Hijos de Manases: Maquir (Majir), que dio origen a la familia de los maquiritas Y maquir engendró a Galaad (Guil’ad), que fundó la familia de los galaaditas. (30)Y  éstos fueron los hijos de Galaad: Jeser (Yézer), fundador de la familia de los jeseritas; Jélec, de los jelquitas; (31) Asriel, de los asrielitas, Siquem (Sh’jem), de los siquemitas; (32) Semidá (Sh’midá), de los semidaítas; Jéfer, de los jeferitas. (33) Y Zelofehad (Tz’lofjad), hijo de Jéfer, no tuvo hijos varones sino hijas, cuyos nombres fueron Majlán, Nóa, Joglá, Milcá y Tirsa (Tirtzá). (34) Tal fue su parentela de Manases, cuyo censo dio cincuenta y dos mil setecientas almas. (35) Linaje de Efraín: Sutela (Shutelaj), de quien procedió la familia de los sutalajitas; Bequer (Béjer), con su familia bequerita; Taján, con su familia tajanita. (36) hijo de sutela fue Erán, cuyos descendientes se llamaron eranitas. (37) Tales fueron las familias de Efraín, de quienes se contaron treinta y dos mil quinientos. Esos fueron los hijos de José, por sus familias. (38) Linaje de Benjamín (Bin’yamín): Bela, que dio origen a la familia de los velitas: Asbel (Ashbel), a la familia de los asbelitas; Ajiram, a la familia de los ajiramitas; (39) Sufan (Sh’fuman), a la familia de los sufamitas; Sufam, a la familia de los jufanitas. (40) Hijos de Bela fueron Ard; fundador de la familia de los arditas y naamán, de quien procedió la familia de los naamanitas. (41) tales fueron las familias de Benjamín, de quienes se contaron cuarenta y cinco mil seiscientos. (42) Linaje de Dan: su hijo Sujam (Shujam) y su familia sujamita. (43) De la parentela de los sujamitas fueron contados sesenta y cuatro mil cuatrocientos. (44) Linaje de Aser (Asher): Imná (Yimná) y su familia imnaíta, Isví (Yishvi) y su familia isvita y Berias (Briá) y su familia verita. (45) Hijos de Berias: Heber (Jéver), que dio origen a la familia heberita; Malquiel, a la familia malquielita. (46) La hija de Aser se llamaba Saraj. (47) Tales fueron las familias de los hijos de Aser, de quienes fueron censados cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. (48) Linaje de Neftalí: Jaisel (Yajtz’el) y su familia jaiselita, Guní y su familia gunita; (49) Jeser (Yétzer) y su familia jeserita y selem (Shilem) y su familia selemita. (50) Tales fueron las familias de Neftalí, de quienes se contaron cuarenta y cinco mil cuatrocientos. (51) Los hijos de Israel censados sumaron seiscientos un mil setecientos treinta. (52) Y le dijo el Eterno a Moisés: (53) “A éstos repartirás la tierra por heredad, según el número de los hombres de (cada tribu). (54) A las más numerosas, les darás mayor heredad, y a las menos numerosas, le darás menos heredad. Cada tribu heredará conforme a su número según el censo. (55) Sin embargo, la distribución de la tierra se hará por suerte. Cada cual heredará conforme a los nombres de las tribus de sus padres. (56) Echando suerte, la posesión será dividida entre las tribus numerosas y las de menos número”. (57) Y éstos fueron los censados de los levitas, por sus familias: de Gersón, la familia de los Gersón; de Coat, la familia de los coaitas; de Merari, la familia de los meraritas. (58) Y fueron las familias de la tribu de Leví: los libnitas, los hebronitas, los majlitas, los musitas y los coreítas. Coat engendró a Amram. (59) Y la mujer de Amram se llamó Jacobed (Yojéved), hija de Leví, nacida en Egipto, quien le dio a Amram por hijos a Aarón, Moisés y Mirian. (60) Y Aarón tuvo por hijos a Nadab, Abiú, Elezar e Itamar. (61) nadab y Abiú murieron cuando ofrendaron un fuego extraño al Eterno. (62) Y fueron sus censados veintitrés mil, todos varones de un mes para arriba. No fueron contados entre los hijos de Israel porque no les correspondía heredad alguna en medio de los hijos de Israel. (63) Tal fue el censo que hicieron Moisés y Eleazar, sumo sacerdote, en los llanos de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó. (64) Entre los censados, no figuraban ninguno de los que habían sido contados por Moisés y Aarón en ocasión del censo realizado de los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, (65) por cuanto el Eterno había predicho acerca de ellos que habían de morir irremisiblemente en el desierto. Así fue cómo no quedó de ellos uno, salvo Caleb, hijo de Jefone y Josué, hijo de Nun.

27(1) Y se acercaron las hijas de Zelofehad, hijo de Jéfer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José, que se llamaban Majlá, Noá, Joglá, Milca y Tirsa, (2) presentándose ante Moisés y ante Eleazar el sumo sacerdote y ante los jefes de las tribus de la congregación, junto a la entrada del Tabernáculo de reunión y dijeron: (3) “Nuestro padre murió en el desierto pero no era entre los que se amotinaron contra el Eterno con la gente de Coré, sino que murió por sus propio pecado, sin dejar hijos varones. (4) ¿Por qué el nombre de nuestro padre ha de desaparecer de la familia por no haber podido tener un hijo varón? Danos posesión entre los hermanos de nuestro padre”. (5) Y Moisés expuso la causa ante el Eterno (6) Y el Eterno le contesto a Moisés. (7) “Dicen bien las hijas de Zelofehad. Les darás una posesión de la herencia recibida por los hermanos del padre de ellas y les tranferiras la heredad de su padre. (8) Y les dirás a los hijos de Israel:”De todo varón que muera sin dejar hijo, pasaréis su heredad a sus hijas. (9) Y si no tienen hijas, daréis su herencia a sus hermanos, (10) Y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. (11) Y si su padre no tiene hermanos, pasaréis la heredad al pariente más próximo de la familia y él la poseerá. Esta ley será de derecho para los hijos de Israel, como el Eterno le ordenó a Moisés”. (12)  Y le dijo el Eterno a Moisés: “Sube al monte Abarim y contempla la tierra que he dado a los hijos de Israel. (13) Cuando la haya visto, serás reunido con tu pueblo, tal como fue reunido tu hermano Aarón, (14) por cuanto os rebelasteis contra Mi mandato en el desierto de Sin, amotinadose la muchedumbre, y vacilaisteis al glorificarme con el agua ante los ojos de ellos: el agua de Meriba en Cades, en el desierto de Sin”. (15) Y le respondió Moisés al Eterno: (16) “Que designe el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, aun hombre que dirija la congregción, (17) un hombre que pueda llevarla, traerla y conducirla, para que el pueblo del Eterno no quede como rebaño sin pastor”, (18) Y entonces le dijo el Eterno a Moisés: “Toma a Josué hijo de Nun, un hombre dotado del espíritu necesario y pon tu mano sobre él. (19) Lo presentarás a Eleazar el sumo sacerdote y a toda la congregación y le impondrás su cargo ante ellos. (20) Le conferirás tu dignidad para que toda la congregación de los hijos de Israel que obedezcan, (21) Y estarán delante de Eleazar, el sumo sacerdote, que consultará por él el juicio de los urim ante el Eterno. Según su palabra irán a la guerra y volverán el y todos los hijos de Israel”. (22) Moisés hizo lo que le había ordenado el Eterno y puso a Josué delante de Eleazar, el sumo sacerdote y de toda la comunidad, (23) apoyó sus manos sobre él y lo puso en funciones, tal como lo había dispuesto el Eterno.

28(1) Y le dijo el Eterno a Moisés: (2) “Ordena a los hijos de Israel: “Cuidaréis de ofrecerme el alimento (oblación) para Mis ofrendas ígneas de olor grato para Mí, a su debido tiempo”. (3) Y les dirás también; “Esta es la ofrenda ígnea que presentaréis al Eterno: dos corderos de un año sin mácula, cada día, por holocausto. (4) Ofreceréis uno de los corderos a la mañana y el otro al atardecer. (5) también un diezmo de éfa de harina de sémola por oblación, amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas. (6)Será holocausto perpetuo, de olor grato al Eterno, como el que se ofrecía al Eterno en el monte Sinaí. (7) Su libación será un cuarto de hin por cada cordero. La libación de vino fuerte para el Eterno será en lugar santo (el altar), (8) Ofrecerás el segundo cordero al atardecer, con una ofrenda y una libación como para el de la mañana. Es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. (9) y el día sábado, ofrecerás dos corderos de un año sin mácula y su libación. (10) Ése será el holocausto de cada sábado, además del holocausto perpetuo y su libación. (11) Y el primer día del mes, ofreceréis un holocausto al Eterno, consistente en dos novillos, un carnero y siete corderos de un año sin tacha, (12) tres diezmos de harina de sémola por oblación, amasada con aceite, por cada novillo y dos diezmos de harina de sémola por oblación amasada con aceite por cada carnero. (13) Por cada cordero, un diezmo de harina de sémola amasada con aceite por oblación. Será ofrenda de olor grato al Eterno. (14) Sus libaciones serán de medio hin de vino por cada novillo, un tercio de hin por el carnero y un cuarto de hin por cada cordero. Tal será el holocausto del principio de cada mes, de todos los meses del año. (15) Se ofrecerá al Eterno un macho cabrío por expiación, además del holocausto perpetuo y su libación. (16) Y el día catorce del mes primero, se celebrará la Pascua (Pesaj) del Eterno. (17) Y el día quince de ese mes será festivo. Durante siete días comerá pan ázimo. (18) El día primero será de santa convocación: no haréis en él trabajo servil alguno. (19)  Y brindaréis ofrenda ígnea al Eterno de dos novillos, un carnero y siete corderos de un año. Serán sin tacha. (20) Y la oblación correspondiente será de harina de sémola amasada con aceite: tres diezmos por novillo, dos diezmos por el carnero, (21) y un diezmo por cada uno de los siete corderos. (22) Y ofreceréis un macho cabrío por expiación. (23) Ofreceréis tales sacrificios además del holocausto matutino que se os prescribe para todos los días. (24) Así haréis los siete días, brindando al Eterno Sus ofrendas de olor grato con el holocausto diario y las libaciones. (25) Y el día séptimo será para  vosotros de santa convocación: no haréis en él trabajo servil alguno. (26) También en el día de las primicias (Yom Habicurim), cuando traigáis la ofrenda de los primeros frutos al Eterno, o sea siete semanas (después del segundo día de pascua), tendréis santa convocación durante la cual no haréis labor servil (porque es Shavuot, la fiesta de las Semanas, Pentecostés), ofreceréis holocausto de olor grato al Eterno de dos novillos, un carnero y siete corderos de un año. (28) Su oblación vegetal, de harina de sémola amasada con aceite será de tres diezmos por cada novillo, dos diezmos por el carnero. (30) Además ofreceréis un macho cabrío por expiación. (31) Todo ello será ofrecido sin perjuicio del holocausto diario y su oblación. Las victimas serán sin defecto alguno.

29(1) Y el día primero del mes séptimo (Tishrí) será de santa convocación. No haréis en él labor servil. Es día que se celebrará al son de la trompeta. (2) En él ofrecéreis holocausto de olor grato al Eterno de un novillo, un carnero y siete corderos de un año sin mácula. (3)Y su oblación será de harina de sémola amasada con aceite, tres deizmos por el novillo, dos diezmos por el carnero. (4) Y un diezmo por cada uno de los siete corderos. (5) Además, ofreceréis un macho cabrío por expiación. (6) Todo ello será ofrecido sin perjuicio del holocausto del mes y su oblación vejetal, sin contar el holocausto diario (perpetuo) y su oblación de olor grato al Eterno, conforme a lo prescrito. (7) Y el día décimo del mismo mes será para vosotros de santa convocación (Yom Kipur, día de expiación general). Afligiréis vuestras almas (ayunaréis), no haréis trabajo servil, (8) y ofreceréis holocausto de olor grato al Eterno de un novillo, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto alguno. (9) Y su oblación vegetal será de harina de sémola amasada con aceite, tres diezmos por el carnero, (10) y un diezmo por cada uno de los siete corderos. (11) también un macho cabrío por expiación, aparte de la ofrenda expiatoria ordinaria, el holocausto cotidiano, su oblación y sus libaciones. (12) Y el día quince del mes séptimo será asimismo de santa convocación. En él no haréis trabajo servil y celebrareis festividad al Eterno durante siete días. (13) Brindareis por holocausto, ofrenda ígnea de olor grato al Eterno, trece novillos, dos carneros y catorce corderos de un año todos sin mácula. (14) Y su oblación será de harina de sémola amasada con aceite, tres diezmo por cada uno de los trece novillos, dos diezmos por cada uno de los carneros (15) y un diezmo por cada uno de los catorce corderos. (16) Ofreceréis un macho cabrio por víctima expiatoria, sin perjuicio del holocausto cotidiano, su oblación y y su libación. (17) El Segundo día ofreceréis doce novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, sin tacha, (18) con la oblación vegetal y sus libaciones por los novillos, los carneros y los corderos, conforme a su número y según lo prescrito (19) y un cabrío por expiación, amén del holocausto cotidiano, su oblación vegetal y sus libaciones. (20) El día tercero, ofreceréis once novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, sin defecto, (21) con la oblación vegetal y las libaciones por los novillos, los carneros y los corderos, conforme a su numero y según lo prescrito, (22) y un macho cabrío por expiación, amen del holocausto cotidiano, su oblación vegetal y sus libaciones. (23) El día cuarto ofreceréis diez novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, sin tacha, (24) con la oblación vegetal y las libaciones por los novillos, los carneros y los corderos, conforme a su numero y según lo prescrito. (25) Y un macho cabrío por expiación, amén del holocausto cotidiano, su oblación vegetal y sus libaciones. (26) El día quinto, ofreceréis nueve novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, sin deficiencia alguna, (27) con la oblación vegetal y las libaciones por los novillos, los carneros y los corderos, conforme a su número y según lo prescripto, (28) y un cabrío por expiación, amen del holocausto cotidiano, su oblación vegetal y sus libaciones. (29) El día sexto ofreceréis ocho novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, sin falla(física), (30) con la oblación vegetal y las libaciones por los novillos, los carneros y los corderos, conforme a su número y según lo prescripto; (31) y un macho cabrío por expiación, amén del holocausto cotidiano, su oblación vegetal y sus libaciones. (32) El día séptimo, ofreceréis siete novillos, dos carneros y catorce corderos de un año sin anormalidad (física), (33) con la oblación vegetal y las libaciones por los novillos, los carneros y los corderos, conforme a su número y según lo prescripto. (34) Y un macho cabrío por expiación, amén del holocausto cotidiano, su oblación vegetal y sus libaciones. (35) El octavo día de reunión solemne (Sh´miní Atzéret) y no haréis en él trabajo servil. (36) Y ofreceréis en holocausto, por ofrenda ígnea de olor grato al Eterno, un toro, un carnero y siete corderos de un año sin desdoro, (37) con la oblación vegetal y las libaciones por el toro, el carnero y los corderos, conforme a su número y según lo prescripto, (38) y un macho cabrío por expiación, amén del holoausto cotidiano, su oblación vegetal y sus libaciones. (39) Todo eso haréis al Eterno en los tiempos señalados, aparte de vuestras ofrendas en cumplimiento de votos, vuestros holocaustos, vuestras oblaciones vegetales, vuestras libaciones y vuestras ofrendas Pacíficas ordinarias “.

30(1) Y les dijo Moisés a los hijos de Israel todo lo que el Eterno le había ordenado.

Reflexión:

¿Qué le dijo el Eterno a Moisés?

25(10) Y le dijo el Eterno a Moisés: (11) “Fineas, hijo de Eleazar,  hijo de Aarón el sumo sacerdote ha aquietado Mi ira contra los hijos de Israel, pues no aniquilé a todos ellos con Mi celo. (12) Por lo tanto, he aquí que le doy (a Fineas) Mi pacto de paz; (13) Será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno, en reconocimiento de celo por su Dios y de su expiación por los hijos de Israel”

¿Qué ordeno el Eterno a Moisés? ¿Porqué?

25 (18) porque ellos fueron hostiles con vosotros mediante sus artimañas, al atraerlos a sus ídolos y a (sus mujeres como) Cozbí, hija de un príncipe de Midián que fue muerta el día  en que se desató la plaga a causa de Baal Peor.

¿Censo? ¿Quién lo ordeno? ¿Cómo sería?

26(1) Y ocurrió después de la plaga que el Eterno le dijo a Moisés y a Eleazar hijo de Aarón: (2) “Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de veinte años para arriba, por sus casas paternas. Se incluirá a todo el que empuñe arma”.

Resultados del Censo:

26 (5) Linaje de Rubén, el primogénito de Israel:

(7) las familias de los  de rubenitas sumaron cuarenta y tres mil setecientos treinta almas.

(12) Linaje de Simeón. Sus Hijos:

(14) Las familias simeonitas sumaron veintidós mil doscientas almas.

(15) Linaje de Gad. Sus Hijos:

(18) Las familias de los hijos de Gad sumaron cuarenta mil quinientas almas.

(19) Linaje de Judá:

(22) de la familia de los hijos de Judá, se contarón setenta y seis mil quinientas almas.

(23) Linaje de Isacar:

(25) De las familias de los hijos de Isacar se contaron setenta y cuatro mil trescientos.

(26) Linaje de Zabulón (Z’vulún):

(27) De las familias zabulonitas, se contaron sesenta mil quinientos.(28) Linaje de José (Yosef). Sus hijos: (Manashe) y Efraín (Efrayim).

(29) Hijos de Manases: (34) Tal fue su parentela de Manases, cuyo censo dio cincuenta y dos mil setecientas almas.

(35) Linaje de Efraín: (37) Tales fueron las familias de Efraín, de quienes se contaron treinta y dos mil quinientos.

(38) Linaje de Benjamín (Bin’yamín):

(41) tales fueron las familias de Benjamín, de quienes se contaron cuarenta y cinco mil seiscientos.

(42) Linaje de Dan:

(43) De la parentela de los sujamitas fueron contados sesenta y cuatro mil cuatrocientos.

(44) Linaje de Aser (Asher):

(47) Tales fueron las familias de los hijos de Aser, de quienes fueron censados cincuenta y cuatro mil cuatrocientos.

(48) Linaje de Neftalí:

(50) Tales fueron las familias de Neftalí, de quienes se contaron cuarenta y cinco mil cuatrocientos.

26 (51) Los hijos de Israel censados sumaron seiscientos un mil setecientos treinta.

¿Cuál fue la orden del Eterno, después de obtener el resultado del censo?

(52) Y le dijo el Eterno a Moisés: (53) “A éstos repartirás la tierra por heredad, según el número de los hombres de (cada tribu). (54) A las más numerosas, les darás mayor heredad, y a las menos numerosas, le darás menos heredad. Cada tribu heredará conforme a su número según el censo.

Los Levitas:

(57) Y éstos fueron los censados de los levitas, por sus familias:

(58) Y fueron las familias de la tribu de Leví: los libnitas, los hebronitas, los majlitas, los musitas y los coreítas. Coat engendró a Amram. (59) Y la mujer de Amram se llamó Jacobed (Yojéved), hija de Leví, nacida en Egipto, quien le dio a Amram por hijos a Aarón, Moisés y Mirian. (60) Y Aarón tuvo por hijos a Nadab, Abiú, Elezar e Itamar. (61) nadab y Abiú murieron cuando ofrendaron un fuego extraño al Eterno. (62) Y fueron sus censados veintitrés mil, todos varones de un mes para arriba.

No fueron contados entre los hijos de Israel porque no les correspondía heredad alguna en medio de los hijos de Israel.

¿Quienes realizaron el censo y dónde?

(63) Tal fue el censo que hicieron Moisés y Eleazar, sumo sacerdote, en los llanos de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó.

¿Estaban los que fueron cesados en el monte Sinaí, por Moisés y Aarón ?

(64) Entre los censados, no figuraban ninguno de los que habían sido contados por Moisés y Aarón en ocasión del censo realizado de los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, (65) por cuanto el Eterno había predicho acerca de ellos que habían de morir irremisiblemente en el desierto. Así fue cómo no quedó de ellos uno, salvo Caleb, hijo de Jefone y Josué, hijo de Nun.

¿Qué paso con las hijas de Zelofehad? ¿Para que se presentaron ante Moisés, el sumo sacerdote Eleazar y los jefes de la tribus? 

27(1)(…)Majlá, Noá, Joglá, Milca y Tirsa,(2) presentándose ante Moisés y ante Eleazar el sumo sacerdote y ante los jefes de las tribus de la congregación, junto a la entrada del Tabernáculo de reunión y dijeron: (3) “Nuestro padre murió en el desierto pero no era entre los que se amotinaron contra el Eterno con la gente de Coré, sino que murió por sus propio pecado, sin dejar hijos varones. (4) ¿Por qué el nombre de nuestro padre ha de desaparecer de la familia por no haber podido tener un hijo varón? Danos posesión entre los hermanos de nuestro padre”.

¿Acaso no tenían herencia por ser mujeres? ¿Qué hizo Moisés? ¿Consulto al Eterno?

27 (5) Y Moisés expuso la causa ante el Eterno (6) Y el Eterno le contesto a Moisés. (7) “Dicen bien las hijas de Zelofehad. Les darás una posesión de la herencia recibida por los hermanos del padre de ellas y les tranferiras la heredad de su padre. (8) Y les dirás a los hijos de Israel:”De todo varón que muera sin dejar hijo, pasaréis su heredad a sus hijas. (9) Y si no tienen hijas, daréis su herencia a sus hermanos, (10) Y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. (11) Y si su padre no tiene hermanos, pasaréis la heredad al pariente más próximo de la familia y él la poseerá. Esta ley será de derecho para los hijos de Israel, como el Eterno le ordenó a Moisés”.

¡No¡ ¿Por qué?

(12)  Y le dijo el Eterno a Moisés: “Sube al monte Abarim y contempla la tierra que he dado a los hijos de Israel. (13) Cuando la haya visto, serás reunido con tu pueblo, tal como fue reunido tu hermano Aarón, (14) por cuanto os rebelasteis contra Mi mandato en el desierto de Sin, amotinadose la muchedumbre, y vacilaisteis al glorificarme con el agua ante los ojos de ellos: el agua de Meriba en Cades, en el desierto de Sin”.

¿Qué respondió Moisés?

(15) Y le respondió Moisés al Eterno: (16) “Que designe el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, aun hombre que dirija la congregción, (17) un hombre que pueda llevarla, traerla y conducirla, para que el pueblo del Eterno no quede como rebaño sin pastor”

¿A quien eligió el Eterno?

(18) Y entonces le dijo el Eterno a Moisés: “Toma a Josué hijo de Nun, un hombre dotado del espíritu necesario y pon tu mano sobre él.

¿Moisés, tenía que conferir a Josue,.. ? ¿Para qué?

(20) Le conferirás tu dignidad para que toda la congregación de los hijos de Israel que obedezcan.

¿Josué, podría hablar con el Eterno, como Moisés?

(21) Y estarán delante de Eleazar, el sumo sacerdote, que consultará por él el juicio de los urim ante el Eterno. Según su palabra irán a la guerra y volverán el y todos los hijos de Israel”.

¿Que otras indicaciones dio el Eterno, para que Moisés ordene a los hijos de Israel?

28(1) Y le dijo el Eterno a Moisés: (2) “Ordena a los hijos de Israel: “Cuidaréis de ofrecerme el alimento (oblación) para Mis ofrendas ígneas de olor grato para Mí, a su debido tiempo” (1-15)

¿Tenemos que celebrar Pascua (Pesaj)? ¿De quien es la Pascua? ¿Cuándo? ¿Cómo?

(16) Y el día catorce del mes primero, se celebrará la Pascua (Pesaj) del Eterno.

(17) Y el día quince de ese mes será festivo. Durante siete días comerá pan ázimo. (18) El día primero será de santa convocación: no haréis en él trabajo servil alguno (…)

(25) Y el día séptimo será para  vosotros de santa convocación: no haréis en él trabajo servil alguno.

¿Shavuot? ¿Cuándo?

(26) También en el día de las primicias (Yom Habicurim), cuando traigáis la ofrenda de los primeros frutos al Eterno, o sea siete semanas (después del segundo día de pascua), tendréis santa convocación durante la cual no haréis labor servil (porque es Shavuot, la fiesta de las Semanas, Pentecostés)

¿Celebración al son de las trompetas? ¿Cuándo?

29(1) Y el día primero del mes séptimo (Tishrí) será de santa convocación. No haréis en él labor servil. Es día que se celebrará al son de la trompeta.

¿Yom Kippur? ¿Qué tenemos que hacer?

(7) Y el día décimo del mismo mes será para vosotros de santa convocación (Yom Kipur, día de expiación general). Afligiréis vuestras almas (ayunaréis), no haréis trabajo servil.

¿Más festividades para el Eterno? El Eterno es muy alegre, ¿verdad? ¡Le gustan mucho las fiestas! ¡Días de fiestas y Quiere celebrarlas con nosotros!

12) Y el día quince del mes séptimo será asimismo de santa convocación. En él no haréis trabajo servil y celebrareis festividad al Eterno durante siete días.

(35) El octavo día de reunión solemne (Sh´miní Atzéret) y no haréis en él trabajo servil.

¿Cuándo podemos celebrar cada fiesta?

(39) Todo eso haréis al Eterno en los tiempos señalados.

La parasha, comienza con la íra contra los hijos de Israel,…

The parasha, begins with the law against the children of Israel,…

Pregunta:

¿Cuál sería la reacción del Dios de Israel, ante estos eventos?

What would be the reaction of the God of Israel to these events?

Esta, es una foto de la archa del orgullo Gay – 2017 en Tel aviv, no puedo evitar preguntar,…

This is a photo of the gay pride march – 2017 in Tel aviv, I can not help but ask,…

Comunidad católica – procesión por las calles de la Ciudad Antigua, Jerusalem

Catholic Community – procession through the streets of the Old City, Jerusalem

¡El Censo! ¡Fue Di-s quien lo ordeno!

The census!  It was G-d who ordered it!

En la actualidad, para realizar un censo,…entre otras cosas, se requiere de gran inversión de dinero. En Perú, tengo entendido que los últimos censos fueron anulados, al parecer no fueron realizados correctamente. Tanto dinero al agua=(

At present times, to carry out a census, … among other things, it requires a great investment of money. In Peru, I understand that the last censuses were annulled, apparently not correctly done. So much money down the drain = (

Bueno, volviendo a Israel, que pasaría, si el Eterno, demandará  un censo para contar a todos los hijos de ” Israel”

Well, returning to Israel, what would happen if the Eternal, demands a census to count “all of Israel”.

Me pregunto, que respondería el Rabinato?

I wonder, what would the Rabbinate answer?

¿Acaso dirían; Solo tenemos a Judá,  no les permitimos ingresar a nuestros otros hermanos, ya que, no tienen papeles para demostrar que son nuestros hermanos? =)

Will they say; We only have Judah, we do not allow our other brothers to enter, since, they have no papers to prove that they are our brothers? =)

¿Despedida de Moisés? ¡No!

Farewell to Moses? Do not!

El saber que Di-s, el Eterno, no perdonó a Moisés, me pregunto; ¿Perdonará a los que tergiversan la Torá? ¿Los que negocian con ella?

Knowing that Gd, the Eternal, did not forgive Moses, I wonder; Will you forgive those who misrepresent the Torah, those who deal with it?

¿Acaso, no es tergiversar decir que Di-s el Eterno d los Ejércitos a desechado a Israel?

Is it not to mislead to say that Gd the Eternal of the Armies has rejected Israel?

¿Acaso, no es tergiversar, desviar los ojos y los corazones, que miran hacia Jerualem, induciéndolos a mirar a Roma?

Is it not to twist, to divert eyes and hearts, which look toward Jerualem, inducing them to look at Rome?

¿Acaso, no esta Roma actuando como Jeroboam?

Is not this Rome acting like Jeroboam?

La sugerencia de Moisés

The suggestion of Moses

“Que designe el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, aun hombre que dirija la congregción, (17) un hombre que pueda llevarla, traerla y conducirla, para que el pueblo del Eterno no quede como rebaño sin pastor”

“Let him appoint the Eternal, the God of the spirits of all flesh, even a man who leads the congregation, (17) a man who can carry it and bring it and lead it, that the people of the Lord may not remain as a flock without a shepherd”

¡Ay! ¡Ay! Di-s Altísimo! ¿Dónde esta el Josúe de este tiempo? ¿Aun esta en el exilio? ¿Israel, esta listo para recibirlo?

Oh! Oh! G-d Most High! Where is the Joshua of this time? Is he still in exile? Israel, are you ready to receive it?

¡Las Altas fiestas del Eterno de los Ejércitos, el Di-s Altísimo!

The high feasts of the Eternal of the Armies, the Most High God!

Se tienen que celebrar en las fechas señaladas. ¿Escucharon todos?,… ¡No!, no tienes que esperar, a que sea un fin de semana. Tampoco, tienes que esperar vender, todas tus “tarjetas de invitación

They have to be celebrated on the appointed dates, did they all listen?,… No! You do not have to wait for it to be a weekend. Neither do you have to wait “sell, all your invitation cards”

Espero, lo tengamos claro

I hope, we have it clear.

¿Qué esta pasando con el resto de Israel, esparcida entre las naciones?

What is happening to the rest of Israel, scattered among the nations?

Al parecer, el resto de Israel, están siendo repartidas entre; católicos, evangélicos y “judíos mesiánicos”. Al parecer, Judá su hermano ha decidido darle la espalda.

Apparently, the rest of Israel, are being divided between; Catholics, evangelicals and “Messianic Jews”. Apparently Judah his brother has decided to turn his back on him.

Está con gran sed de la Torá, con gran angustia en el alma, cada vez que escuchan las alabanzas de Judá al Eterno.

It is with great thirst of the Torah, with great anguish in the soul, whenever they hear the praises of Judah to the Eternal.

Al parecer, esta es la situación en Israel, en su capital eterna, Jerusalem, llamada la ciudad Santa, y en las naciones.

Apparently, this is the situation in Israel, in its eternal capital, Jerusalem, called the Holy City, and in the nations.

Fuente de la fotos;

Diario las Américas

es. arautos.org