Shabbat Shalom

shabbat-shalom-f-110154

Parasha: Vaieshev

Génesis 37 – 40

Advertisement